Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Hans Familierecht Erfrecht is de naam van de volledige maatschap naar burgerlijk recht tussen de natuurlijke personen M.M.A.J. Hanssen, E.L.M. Louwen , P.J. Hentenaar-Polderman, K.C.J.M. Hageraats-Bouwens en F. Dunki Jacobs. De advocaten drijven gezamenlijk voor gezamenlijke rekening, risico en verantwoording de advocatenpraktijk. De maatschap is ingeschreven in de KvK-registers onder nummer 86180584.

 2. In deze algemene voorwaarden worden tevens alle met Hans Familierecht Erfrecht verbonden personen begrepen. Zij kunnen onverkort een beroep op deze voorwaarden doen. Onder verbonden personen in dit kader worden uitsluitend verstaan andere medewerkers, oud-medewerkers, oud-maten en oud-deelnemers en de rechtsopvolgers van deze personen.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hans Familierecht Erfrecht verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of aan Hans Familierecht Erfrecht en/of diens advocaten verstrekte en te verstrekken opdrachten tot dienstverlening, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. De toepasselijkheid van enige andere set van algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Hans Familierecht Erfrecht en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Indien en voor zover één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bedingen onverminderd van toepassing.

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hans Familierecht Erfrecht, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat Hans Familierecht Erfrecht de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door mr. M.M.A.J. Hanssen, mr. E.L.M. Louwen, mr. P.J. Hentenaar-Polderman, mr. K.C.J.M Hageraats-Bouwens, mr. F. Dunki Jacobs, mr. J. van Elk en mr. E.P.J. Palazzi-van Bruggen LL.M. dan wel door de (advocaat)medewerkers van Hans Familierecht Erfrecht, of zo nodig door derden in opdracht van Hans Familierecht Erfrecht.
  In afwijking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn de op het kantoor van Hans Familierecht Erfrecht werkzame advocaten, alsmede degenen die voor of ten behoeve van Hans Familierecht Erfrecht werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet als de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW, 7:409 BW en 7A:1680 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Indien Hans Familierecht Erfrecht een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is Hans Familierecht Erfrecht tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout.

Vergoeding en dienstverlening

 1. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de diensten worden verricht tegen een vast bedrag of daarvoor een geheel of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning is afgesproken, wordt het honorarium gedeclareerd op basis van een uurtarief. Dit wordt gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden en vermeerderd met omzetbelasting en verschotten, achteraf - in beginsel maandelijks - aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever onder een ander (buitenlands) belastingregime valt, zal naar evenredigheid de eventuele afwijkende BTW-wetgeving van toepassing zijn. Het uurtarief wordt uitgaande van het door de advocaat periodiek vast te stellen basisuurtarief bepaald. De advocaat behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd. Voorts kan het tarief in overleg met de opdrachtgever worden aangepast als een zaak tijdens de behandeling ervan complexer blijkt, waardoor een hoge mate van expertise noodzakelijk wordt, meer competenties vereist of grote spoed bij de behandeling wordt vereist.
 1. Daarnaast zullen worden doorbelast de door Hans Familierecht Erfrecht in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, vertaal- en deurwaarderskosten..

 2. De opdrachtgever kan schriftelijk bezwaren tegen een declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum indienen, bij gebreke daarvan de declaratie als aanvaard wordt beschouwd.

 3. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag is verschuldigd. De advocaat is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen met inachtneming van art. 14 van de Gedragsregels Advocatuur. De advocaat is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis, handelen of nalaten voordoet die tot aansprakelijkheid van de advocaat leidt, zal die aansprakelijkheid tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 25.000,= zijn beperkt.

 2. Onverminderd het in het vorig artikel bepaalde is een dergelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal de bedragen die door de Nederlands Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.

 3. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de advocaat zijn ingediend. Andere personen dan de advocaat met wie de opdracht is aangegaan, zijn nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk.


Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

 1. Hans Familierecht Erfrecht heeft de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van opdracht in het “privacy statement” op haar website gepubliceerd.

Overig

 1. Op de opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van Hans Familierecht Erfrecht van toepassing. Deze regeling is op haar website gepubliceerd.

 2. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende kopie-dossier wordt gedurende minimaal vijf en maximaal 10 jaar bewaard.

 3. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland.
 1. Hans Familierecht Erfrecht is in verband met geldende (toezichts)wet- en regelgeving en gedragsregels, waaronder - onder omstandigheden - de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"), verplicht om de identiteit van haar cliënten (en in voorkomend geval: van de vertegenwoordiger en uiteindelijk belanghebbenden van cliënt) vast te stellen en de opgegeven identiteit te verifiëren. Hans Familierecht Erfrecht aanvaardt de opdracht van cliënt onder de ontbindende voorwaarde dat de identiteit van cliënt kan worden vastgesteld en geverifieerd. Als de Wwft van toepassing is, is Hans Familierecht Erfrecht onder bepaalde omstandigheden verplicht om door of ten behoeve van cliënt verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden. In voorkomend geval verbiedt de Wwft Hans Familierecht Erfrecht om cliënt te informeren over (het voornemen tot) het doen van voornoemde melding. Als Hans Familierecht Erfrecht constateert dat de informatie in het UBO-register over de uiteindelijk belanghebbende(n) van cliënt niet juist of onvolledig is, is Hans Familierecht Erfrecht verplicht om dit aan de Kamer van Koophandel te melden. Door Hans Familierecht Erfrecht een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van Hans Familierecht Erfrecht.

 3. Wij kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat wij geen stichting derdengelden ter beschikking hebben (zie art. 7.4 Verordening op de advocatuur).
Top