Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Hans Familierecht Erfrecht. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Hans Familierecht Erfrecht is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Lange Viestraat 2b (3511 BK) te Utrecht.
Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Pauline Hentenaar-Polderman. Zij is telefonisch bereikbaar op 030-2336282 en per mail via hentenaar@hansadvocaten.nl.

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • cliënten van Hans Familierecht Erfrecht.;
 • potentiële cliënten met wie Hans Familierecht Erfrecht contact heeft gehad;
 • wederpartijen van cliënten;
 • belanghebbenden (o.a. (ex-)partners, kinderen, familieleden van cliënten);
 • andere betrokkenen wiens gegevens nodig zijn voor de behartiging van de belangen van onze cliënten;
 • adviseurs van cliënten/wederpartijen;
 • zakenrelaties;
 • alle andere personen van wie Hans Familierecht Erfrecht persoonsgegevens verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u een (potentiële) cliënt bent, verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Zo verwerken wij contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn bij de behandeling van uw zaak door een van onze advocaten. Dit kunnen uw eigen persoonsgegevens betreffen, maar ook persoonsgegevens van een derde die in het kader van een mogelijk rechtsgeding van belang zijn. Daarnaast raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, verwerken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de behartiging van de belangen van onze cliënt. Deze persoonsgegevens zijn door de cliënt aan ons verstrekt.

Indien u een adviseur bent, verwerken wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren en u om advies kunnen vragen over de desbetreffende zaak. Indien u een zakenrelatie bent, verwerken wij uw contactgegevens die, bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek, seminar of event aan ons zijn verstrekt.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De administratie van onze cliënten, wederpartijen, adviseurs en zakenrelaties.
  Uw contactgegevens worden opgeslagen in ons relatiebeheersystem.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin de cliënt ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.
  Indien u een (potentiële) cliënt bent, gebruiken wij uw contactgegevens om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Daarnaast kunnen wij u vragen andere persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak. Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, verwerken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van juridische diensten aan onze cliënt. In het kader van een echtscheiding dienen wij bijvoorbeeld te beschikken over financiële gegevens van de wederpartij. Indien u een adviseur bent, verwerken wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren en uw advies kunnen vragen over de desbetreffende zaak.
 • Het factureren van de verrichte werkzaamheden.
  Indien u een cliënt bent, gebruiken wij uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, voor het factureren van onze werkzaamheden en het verwerken van betalingen.
 • Het onderhouden van een zakelijke relatie.
  Indien u een zakenrelatie bent, gebruiken wij uw contactgegevens voor het onderhouden van een zakelijke relatie.

4. Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden, zoals genoemd in artikel 6 AVG:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming van de betrokkene.
  Indien u een cliënt bent, hebben wij uw toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u deze toestemming heeft verleend, heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  Indien u als cliënt een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het factureren van de verrichte werkzaamheden.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 
  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten bijvoorbeeld om in sommige gevallen bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
  Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, verwerken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de behartiging van de belangen van een derde, namelijk onze cliënt. Voor het behartigen van de belangen van de cliënt bij een echtscheiding dienen wij bijvoorbeeld te beschikken over financiële gegevens van de wederpartij.
  Indien u een adviseur bent, verwerken wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren en uw advies kunnen vragen over de desbetreffende zaak. Dankzij uw advies kunnen wij de belangen van een derde, namelijk onze cliënt, zo goed mogelijk behartigen. Indien u een zakenrelatie bent, gebruiken wij uw contactgegevens om een zakelijke relatie te onderhouden en uitnodigingen te versturen voor seminars en andere events. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij en maken hiermee geen onevenredige inbreuk op uw privacy.

5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nimmer aan derden uitlenen, verhuren of verkopen. 

Indien u een cliënt bent, worden uw persoonsgegevens alleen voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij, adviseurs of andere dossier-gerelateerde derden.

Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, worden uw persoonsgegevens alleen voor het behartigen van de belangen van onze cliënt verstrekt aan de rechtbank, de wederpartij, adviseurs of andere dossier-gerelateerde derden.

Indien de wet of een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daar aan dienen te voldoen.

Soms kan het nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan partijen buiten de EER indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van het dossier door een van onze advocaten.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo worden de verzamelde contactgegevens opgeslagen in een beveiligd relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk.

Met al onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Cliënt identificatiegegevens: zolang het kantoor wordt voortgezet vanwege het voorkomen van tegenstrijdig belang.
 • Fysieke zaakdossiers: zeven jaar na het afsluiten van de zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid.
 • Digitale zaakdossiers: twintig jaar na het afsluiten van de zaak vanwege de beroepsaansprakelijkheid.
 • Administratieve en financiële gegevens: zeven jaar vanaf het moment van vastlegging vanwege de administratieplicht.
 • Contactgegevens van adviseurs: zolang het kantoor wordt voortgezet.
 • Contactgegevens van zakenrelaties: zolang het kantoor wordt voortgezet.

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

 • U heeft het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring).
 • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken (inzage).
 • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie).
 • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn (vergetelheid).
 • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking).
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar).
 • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit).
 • U heeft het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u met ons contact opnemen via 030-2336282 of hentenaar@hansadvocaten.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Hans Familierecht Erfrecht neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

8. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u met ons contact opnemen via 030-2336282 of hentenaar@hansadvocaten.nl.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wordt dit privacy reglement gewijzigd?

Hans Familierecht Erfrecht behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. De meest actuele versie is te vinden op onze website: www.hansadvocaten.nl.

Top